Wartości

Grupa Muszkieterów, jako zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców działających w Europie, ma na celu podwyższanie standardu życia klientów, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz kreowanie warunków rozwoju dla właścicieli i akcjonariuszy.

Muszkieterowie od samego początku kierują się wartościami, dzięki którym Grupa postrzegana jest jako zaufany i wiarygodny partner w biznesie. Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią prowadzonej działalności. Zaangażowanie w tej dziedzinie jest odzwierciedleniem prospołecznej misji firmy.

Podstawowe atrybuty Grupy Muszkieterów to: potencjał, stabilność oraz zaangażowanie. Wskazane przymioty są fundamentem budowania pozytywnych relacji ze wszystkimi interesariuszami firmy. Podstawą utrzymania długoterminowych relacji z klientami są: wysoka jakość oferowanych produktów, przyjazna obsługa, atrakcyjne ceny oraz postępowanie zgodne z zasadami etyki.

Cztery filary zaangażowania na rzecz standardów

1. Przedsiębiorczość

Odpowiedzialny biznes buduje się dzięki długofalowemu zarządzaniu firmą w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Rozbudzanie przedsiębiorczości stanowi nadrzędną cechę tej filozofii, którą Muszkieterowie wyrażają w:

  • zacieśnianiu współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami, pracownikami i partnerami biznesowymi,
  • poszukiwaniu efektów synergii wewnątrz organizacji,
  • realizacji indywidualnych ścieżek kariery,
  • mentorskim wsparciu nowych franczyzobiorców przez przedsiębiorców mających większe doświadczenie.

2. Współzależność i solidarność

Przedsiębiorcy są jednocześnie właścicielami swoich punktów sprzedaży i współtwórcami Grupy Muszkieterów. To oznacza, że wszyscy wspólnie opracowują strategie i plany działań, aby realizować zakładane biznesowe cele. Zaangażowani franczyzobiorcy oraz profesjonalnie przygotowani pracownicy całej organizacji są podstawą działalności Grupy.

3. Odpowiedzialne zarządzanie

Od początku istnienia Muszkieterów filozofia odpowiedzialnego biznesu jest obecna we wszystkich sferach działania Grupy. W ten sposób członkowie wyrażają troskę o przyszłość, zachowując równowagę pomiędzy potrzebami rozwoju własnego a oczekiwaniami interesariuszy oraz ochroną środowiska. Pryncypia działalności Grupy to:

  • aktywizacja przedsiębiorczości kadry zarządzającej,
  • tworzenie przyjaznego środowiska pracy,
  • troska o bezpieczeństwo i rozwój pracowników,
  • ograniczanie wpływu na środowisko naturalne.

4. Lokalne zaangażowanie

Muszkieterowie chętnie angażują się w liczne działania na rzecz lokalnych społeczności, w których żyją i pracują. Wspierają inicjatywy władz samorządowych, instytucji pozarządowych, nawiązując trwałe relacje z MŚP oraz miejscowymi producentami. Wszyscy przedstawiciele Grupy podzielają zdanie, że prowadzenie dialogu i budowanie zaufania w społecznościach lokalnych jest niezbędne do kreowania trwałych więzi i owocnego prowadzenia własnej działalności.