gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej, województwo wielkopolskie

Przedmiot sprzedaży:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, stanowiących działki gruntu nr 41/1 i 42/1 obręb 0042, Ostrów Wielkopolski o powierzchni łącznej 21 534 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KZ1W/00020874/1;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/430/2009 Rady Miejskiej w Ostrowie Wlkp. z dnia 29 stycznia 2009 r. według którego działki oznaczone nr 41/1, 42/1 położone są na terenie oznaczonym symbolem UC – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Informacja:
– wzdłuż granicy działki nr 41/1 przebiega urządzona droga łącząca nieruchomość z ulicą Dembińskiego.

  • Cena wywoławcza: 6 200 000 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 21.10.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o. wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego
określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela: Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × three =