RAPORT GRUPY MUSZKIETERÓW: CO PIĄTY BADANY CHCIAŁBY PROWADZIĆ WŁASNĄ FIRMĘ W MODELU FRANCZYZOWYM

RAPORT GRUPY MUSZKIETERÓW: CO PIĄTY BADANY CHCIAŁBY PROWADZIĆ WŁASNĄ FIRMĘ W MODELU FRANCZYZOWYM

Grupa Muszkieterów sprawdziła, czy Polacy znają pojęcie franczyzy i czym się według nich charakteryzuje prowadzenie działalności gospodarczej w takiej formie. Z badania „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” – przeprowadzonego wśród osób w grupie wiekowej od 25 do 50 lat – wynika, że prawie 32 proc. ankietowanych ma bardzo dużą wiedzę na temat franczyzy, a 30 proc. zna jej definicję. Blisko 35 proc. Polaków objętych badaniem ocenia franczyzę pozytywnie, a co piąty z nich chciałby prowadzić własną firmę w modelu franczyzowym. Przez część respondentów franczyza postrzegana jest jako pomysł na dobry biznes przy wsparciu większego, rozpoznawalnego podmiotu. 

Co Polacy wiedzą o franczyzie? 

Jak wynika z raportu, większość badanych zetknęła się wcześniej z pojęciem franczyzy. Blisko 32 proc. z nich ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, a 30 proc. zna definicję franczyzy. Jedynie niecałe 11 proc. ankietowanych wskazało, że nigdy nie miało styczności 
z tym terminem. 

Franczyza dla Polaków oznacza prowadzenie własnego biznesu pod szyldem znanej, większej marki. Respondenci charakteryzowali franczyzę jako sprawdzony i dobry sposób na start w biznesie przy wsparciu rozpoznawalnego podmiotu. Dla części osób działalność na licencji franczyzowej to jedno z pewniejszych rozwiązań i jedna z najlepszych dróg do osiągania satysfakcjonujących zysków. Jednocześnie część ankietowanych wskazywała na związaną z franczyzą konieczność dostosowania się i niski poziom decyzyjności. 

– Popularność i wiedza na temat franczyzy rosną. Nasze badanie potwierdza, że Polacy widzą korzyści płynące z tego rodzaju działalności, a wybór franczyzy postrzegają jako dobry plan na rozwój zawodowy, wiążący się z mniejszym ryzykiem niepowodzenia biznesu. Jednak nadal dla części z nich przeszkodą jest konieczność dostosowania się do z góry ustalonych standardów i zasad franczyzodawcymówi Bartłomiej Tarłowski, Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów oraz dodaje – Model współpracy z Grupą Muszkieterów opiera się na niezależności polskich przedsiębiorców, którzy podejmują w pełni samodzielne decyzje dotyczące zarządzania firmą oraz polityki personalnej czy oferowanego asortymentu.  

Własna firma w modelu franczyzowym 

Blisko 35 proc. badanych pozytywnie ocenia prowadzenie działalności gospodarczej 
w formie franczyzy, a na taką współpracę zdecydowałby się co piąty uczestnik badania. Widoczny jest również stosunkowo duży odsetek osób niezdecydowanych. Ponad 25 proc. ankietowanych nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło chęci skorzystania z licencji franczyzowej. W części przypadków wynika to z niepełnej wiedzy na temat franczyzy – takiej odpowiedzi udzieliło 26,8 proc. osób. 

Ponad połowa respondentów wskazywała na handel jako branżę, w której rozważaliby biznes w systemie franczyzowym, a sektor usługowy wybrałoby 48 proc. z nich. Około 
4 proc. deklaruje, że byliby skłonni zainwestować we franczyzę powyżej 100 tys. złotych. 

Korzyści dla franczyzobiorców 

Potencjalne zyski z inwestycji (39,5 proc.) i atrakcyjna oferta finansowa ze strony franczyzodawcy (36,7 proc.) to dla badanych główne zachęty do skorzystania z tej opcji prowadzenia działalności gospodarczej. Równie istotna jest zapewniana przez franczyzodawcę pomoc (33,9 proc.).  

Najbardziej doceniane przez osoby objęte badaniem jest wsparcie prawne i finansowe, jakie zapewnia franczyzodawca – takiej odpowiedzi udzieliło blisko 60 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazło się odpowiednio wsparcie franczyzodawcy na każdym etapie zarządzania firmą (56,4 proc.), doradztwo (47,8 proc.) oraz potencjalne szkolenia (47,3 proc.). Badani najchętniej skorzystaliby z miękkiej formy prowadzenia działalności franczyzowej, która zapewnia przedsiębiorcom większą swobodę i samodzielność. 

– Współpraca z Grupą Muszkieterów opiera się na zasadach partnerstwa. Gwarantujemy zrzeszonym w niej przedsiębiorcom niezależność, a także zapraszamy ich do współtworzenia całej organizacji. Właściciele sklepów mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności, w tym na dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej 
i logistycznej oraz wielu nowoczesnych narzędzi do prowadzenia skutecznego handlu. 
Z drugiej strony każdy przedsiębiorca jako członek Grupy ma bezpośredni wpływ na wszystkie obszary jej funkcjonowania podkreśla Bartłomiej Tarłowski. 

O raporcie 

Raport „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” został przygotowany na zlecenie Grupy Muszkieterów przez Havas Media w październiku 2021 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie osób w grupie wiekowej 25-50 lat (CAWI, N=1024). 

Dodano: 20 grudnia 2021
Podziel się na: