gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej, województwo łódzkie.

Przedmiot sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgierzu, pow. zgierski stanowiącej działki gruntu nr 455/4, 455/6, 455/8 ,455/10, 455/12, 455/13, 455/16 obręb 125, Zgierz o powierzchni łącznej 15 275 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem LD1G/00054531/2.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Zgierza nr XI/120/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. ww. działki położone są w jednostce „ Parzęczewska” – Jednostka 3 – na terenie oznaczonym symbolem 3/MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną.

  • Cena wywoławcza: 3 300 000 złotych netto (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 330 000 złotych (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 0/00).

    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 01.04.2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

  • Informacji na temat konkursu udziela Aneta Fortuna – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen − 8 =