gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, województwo śląskie.

Przedmiot sprzedaży:
– prawo własności nieruchomości położonej w Zawierciu pow. M. Zawiercie, w skład której wchodzą działki gruntu nr 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8 obręb 0012, Zawiercie o powierzchni łącznej 9 177 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem CZ1Z/00035056/3, CZ1Z/00036089/0;

Nieruchomość zabudowana jest nieczynną stacją paliw (zbiorniki paliw, dystrybutory paliw + sterownik dystrybutorów, stacja propan/butan), budynkiem gastronomicznym, myjnią oraz wiatą. Na część nieruchomości znajdują się bezumowni użytkownicy (bar + komis), którzy do czasu sprzedaży terenu zostaną usunięci.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr LII/499/18 Rady Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2018r. W przyjętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki posiadają oznaczenie 73U – teren zabudowy usługowej.

  • Cena wywoławcza: 5 970 000 złotych netto (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 02.09.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Aneta Fortuna, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o, tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

załącznik nr 1_ wzór oferty Zawiercie
załącznik nr 2_zwrot wadium Zawiercie
załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO
Zawiercie_ogłoszenie o konkursie Zawiercie_Regulamin Konkursu

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − eight =