gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Wałczu przy ul. Budowlanych, województwo zachodniopomorskie stanowiącej:

– prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałczu, powiat wałecki, stanowiącej działkę gruntu nr 3640/1, obręb 0001- M. Wałcz, o powierzchni 5 316 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem KO1W/00039526/9.

Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomości, nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr VII/SLII/330/18 Rady Miejskiej Wałcz z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz, nieruchomość znajduje się na terenie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczonym na rysunku studium symbolem urbanistycznym UC.

  • Cena wywoławcza: 930 300 złotych netto (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta złotych).
  • Wadium: 90 000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela: Anna Smela, Dział Komercjalizacji spółki IMMO
    Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Wałcz_ogłoszenie o konkursie ofert
Wałcz_regulamin konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty
załącznik nr 2_zwrot wadium
załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 − 5 =