gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza, województwo warmińsko-mazurskie
stanowiącej

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Mrągowie, powiat mrągowski, stanowiącej działki gruntu nr 92/45, 92/49, obręb 04, o łącznej powierzchni 27 229 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem OL1M/00018873/0.

  Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniającą zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, przedmiotowe działki znajdują się odpowiednio:

  – działka nr 92/45 na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi (symbol urbanistyczny B16MWU),
  – działka nr 92/49 na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi (symbol urbanistyczny B10aMWU).

  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 92/49 oraz poprzez służebność wpisaną w dziale I-Sp księgi wieczystej.

 • Cena wywoławcza: 5 000 000 złotych netto (słownie: pięć milionów złotych).
 • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

  Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej
  w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5,
  Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o
wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

 • Informacji na temat konkursu udziela Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × four =