gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Niesiołowskiego, województwo kujawsko-pomorskie stanowiącej

  • prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu, w skład której wchodzą działki gruntu nr 65/1, 65/2, 62/3, 62/7, 64/7, 64/8, 121/4, obręb 47, o łącznej powierzchni 13 127 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem TO1T/00002699/0 i
  • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu, stanowiącej działkę gruntu nr 67/2, obręb 52, o powierzchni 1 304 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem TO1T/00056939/8.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 1 880,80 m2, powierzchni użytkowej 2 058,60 m2, kubatura 13 114 m3. Przed budynkiem urządzony jest parking z miejscami postojowymi.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 130/07 z dnia 2 sierpnia 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. M. Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, projektowaną trasą średnicową, osiedlem mieszkaniowym Rubinkowo i projektowanym przedłużeniem ul. Olimpijskiej w Toruniu, działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem M3 – U(p)/ZP5 – tereny usług podstawowych i zieleń urządzona.

  • Cena wywoławcza: 7 200 000 złotych netto (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej
    w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

  • Informacji na temat konkursu udziela Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 − 6 =