gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej
w Świnoujściu przy ul. Legionów, województwo zachodniopomorskie stanowiącej

– prawo własności nieruchomości położonej w Świnoujściu, stanowiącej niewydzieloną część działki gruntu nr 635/1 (oznaczona na rysunku żółtą linią), obręb 0005 – Świnoujście, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem SZ1W/00049450/9. Powierzchnia wydzielonej części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosić będzie około 3 500 m2.

Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek restauracji McDonald’s wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
utwardzenia dróg wewnętrznych, komunikacyjnych ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych, a także przyłącza sieci infrastruktury technicznej.

Oznaczona na rysunku zielona część (3 050 m2) nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż objęta jest umową dzierżawy do dn. 30.09.2033 r. z dwukrotną opcją przedłużenia umowy na kolejne 10 lat. Dzierżawcy zgodnie z powyższą umową dzierżawy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowej nieruchomości, a Wydzierżawiający zobowiązany jest do zachowania ciągów komunikacyjnych, zjazdów z dróg publicznych oraz zachowania widoczności restauracji McDonald’s. Na oznaczonej na rysunku pomarańczowej części nieruchomości zostanie ustanowiona w akcie sprzedaży służebność wjazdu, przechodu, przejazdu i parkingów na rzecz każdorazowego właściciela część działki gruntu nr 635/1 nie będącej przedmiotem sprzedaży.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa VII w rejonie ulicy Zamkowej, zatwierdzonym uchwałą nr LXXI/576/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 czerwca 2010 roku, nieruchomość położona jest na terenie centralnym miasta i strefy koncentracji usług CM, teren zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem urbanistycznym
CM – U.VII-1.05.

  • Cena wywoławcza: 760,00 złotych netto/m2 (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych za metr kwadratowy gruntu).
  • Wadium: 266 000 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5,
    Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Anna Smela, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Świnoujście_regulamin konkursu
Świnoujście_ogłoszenie o konkursie ofert
załącznik nr 1_ wzór oferty
załącznik nr 2_zwrot wadium
załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen + ten =