gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Zblewskiej, województwo pomorskie, stanowiącej

  • prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim, stanowiącej niewydzieloną część działki gruntu nr 502 (powstałej w wyniku scalenia działek nr 24/39, 24/40, 24/41, 24/43, 24/46), obręb 19 dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem GD1A/00037620/7. Nieruchomość wymaga podziału geodezyjnego. Powierzchnia niewydzielonej części nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż wynosić będzie 24 000 m2 – 26 000 m2.

Dla działki nr 502, obręb 19 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41, 24/46, 24/43, 24/44, 24/39, 24/40, części działki nr 24/42 obręb 19 i części działki nr 103 obręb 20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr III/21/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w dniu 27 grudnia 2006 r. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

1.UC, 2.UC – teren usług komercyjnych, w tym lokalizacji obiektów,
   w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2;
3.ZI – teren ogólnodostępnej zieleni izolacyjnej;
4.KDX – publiczny ciąg pieszo – rowerowy;
5.KD-D1/2, 7.KD-D1/2 – droga dojazdowa.

Cena wywoławcza: 230,00 złotych netto/ m2 (słownie: dwieście trzydzieści złotych netto za metr kwadratowy gruntu).

Wadium: 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy 0/00 złotych).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne
do dnia 12 listopada 2018 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661. W okresie 15-19.10.2018 r. informacji udziela Aneta Fortuna 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

załącznik nr 1_ wzór oferty
załącznik nr 2_zwrot wadium
Starogard Gdański_regulamin konkursu
Starogard Gdański_ogłoszenie o konkursie ofert

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *