gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lubinie przy ul. ks. Ludwika I, województwo dolnośląskie.

Przedmiot sprzedaży:

– prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubinie pow. lubiński, w skład której wchodzą działki gruntu nr 197/8 oraz 197/9 obręb 0004 OBRĘB 4 o powierzchni łącznej 9 969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem LE1U/00021250/4;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/321/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 października 2014 r.:
– działka nr 197/8 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 52.U (przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, zieleń urządzona, ścieżki rowerowe, parkingi w tym miejsca podziemne, miejsca postojowe, obiekty małej architektury, garaże nadziemne oraz obiekty i urządzenie),
– działka nr 197/9 znajduje się w jednostkach planu oznaczonych symbolem 52.U (przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, zieleń urządzona, ścieżki rowerowe, parkingi w tym miejsca podziemne, miejsca postojowe, obiekty małej architektury, garaże nadziemne oraz obiekty i urządzenia) oraz 5.E (przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia elektroenergetyczne; przeznaczenie dopuszczalne: inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, parkingi, miejsca postojowe, obiekty małej architektury). Na dz. 197/8 znajdują się pozostałości po blaszanych garażach.

  • Cena wywoławcza: 2 500 000 złotych netto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 250 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 23.09.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Anna Smela, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 5 =