gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lipnie przy ul. Szkolnej, województwo kujawsko – pomorskie stanowiącej

 • prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipnie, powiat lipnowski, stanowiącej działkę gruntu nr 1214/13, obręb 4, o powierzchni 8 717 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem WL1L/00030203/8. Teren działki niezabudowany. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna ze słupem posadowionym na terenie nieruchomości.

  Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipno”, podjętym uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie numer XXXIX/340/02 z dnia 09 września 2002 r., działka oznaczona numerem geodezyjnym 1214/13, obręb 4, wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem „B2 – strefa zabudowy mieszkalno-usługowej o niskiej i średniej intensywności”.

  Dla działek nr 1214/13, 1214/11, 2252/2, 1184 Burmistrz Miasta Lipna wydał decyzję nr GGPKiM- 7331-21/2005 z dnia 16.06.2006 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego branży spożywczej o pow. zabudowy 1400 m2, w tym powierzchni sprzedaży 900 m2 wraz z przyłączami, sieciami zewnętrznymi, przebudową linii energetycznej SN 15 kV, zbiornikami gazu dla potrzeb ogrzewania, wiatą na opakowania oraz parkingiem i wjazdem na nieruchomość.

 • Cena wywoławcza: 800 000 złotych netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 0/00).
 • Wadium: 80 000 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 0/00).

  Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5,
  Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

 • Informacji na temat konkursu udziela Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve + 5 =