gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Libiążu
przy ul.
Rouvroy, województwo małopolskie.

  • Przedmiot sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Libiążu, pow. chrzanowski stanowiącej działkę gruntu nr 1565/57 obręb 0001, Libiąż Mały o powierzchni 3 113 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KR1C/00073855/2.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XLVII/305/2002
Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 lipca 2002 r.

Działka nr 1565/57 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3 UHGR – teren przeznaczony pod realizację
dużych obiektów handlu z towarzyszeniem gastronomii oraz rzemiosła nieuciążliwego produkcyjnego i usługowego.

Sprzedający zapewni dostęp przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej poprzez służebność przejazdu
i przechodu ustanowioną w umowie sprzedaży.

  • Cena wywoławcza: 1 500 000 złotych netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki:
    ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 17.06.2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.

Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Aneta Fortuna, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Libiąż_Regulamin Konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty Libiąż
załącznik nr 2_zwrot wadium Libiąż

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − one =