gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Okulickiego, województwo zachodniopomorskie stanowiącej

– udział 1691780/2264510 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Koszalinie, w skład której wchodzą działki gruntu nr 32, 33/1, 33/2, obręb 0016, o łącznej powierzchni 5 089 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KO1K/00021517/4,
– udział 1691780/2264510 w prawie własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni użytkowej 2 264,51 m2. Przed budynkiem urządzony jest parking z miejscami postojowymi. Wysokość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynku ujawniona w Księdze Wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym wskutek dokonanej przebudowy budynku. Sprzedający zobowiązuje się do sprostowania wpisu w Księdze Wieczystej do dnia sprzedaży.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 roku, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Gdańska” w Koszalinie, działki wchodzące w skład nieruchomości posiadają następujące przeznaczenie:
–  działka nr 32 – teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem urbanistycznym 1.18 U,
– działka nr 33/1 – teren zabudowy usługowej (1.18 U) oraz teren dróg publicznych klasy drogi dojazdowej (024 KDD i 025 KDD),
– działka nr 33/2 – teren dróg publicznych klasy drogi dojazdowej (024 KDD).

  • Cena wywoławcza: 3 700 000 zł netto (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych netto).
  • Wadium: 370 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5,
    Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661. W okresie 10-14.06.2019 r. informacji udziela Aneta Fortuna 797 609 011.

Koszalin_ogłoszenie o konkursie ofert
Koszalin_regulamin konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty
załącznik nr 2_zwrot wadium
załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × five =