gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej
w Końskich przy ul. Warszawskiej, województwo świętokrzyskie

 • Przedmiot sprzedaży:
  prawo własności nieruchomości położonej w Końskich pow. konecki, w skład której wchodzi działka gruntu nr 975/15 obręb 2, OBRĘB 2
  o powierzchni 16 977 m2, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem KI1K/00019610/1;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXV/180/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 2 grudnia 2008 r., w którym działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem: 975/15 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako teren produkcji oraz usług i przemysłu, baz, składów, magazynów; adaptacja obiektów istniejących dopuszcza lokalizowanie infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych. Na w/w terenie dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej dla właściciela działki lub osoby zarządzającej terenem, w formie lokalu wbudowanego w obiekt przeznaczenia podstawowego.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostały wydane następujące dokumenty:
– Decyzja nr 72/2010 z dnia 06.12.2010 r. Wojewody Świętokrzyskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy zjazdu publicznego,

– Decyzja nr BP.JJ.7351-617/10 z dnia 18.01.2011 r. Starosty Koneckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku pawilonu handlowego Bricomarche oraz budynku Pawilonu Intermarche wraz z wszelkimi instalacjami;

– Decyzja nr BP.JJ.6740.264.2012.JJ z dnia 13.08.2012 r. Starosty Koneckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych z LPG i budynku kontenera kasowego z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami, drogami wewnętrznymi
z utwardzeniem; powyższe decyzję są nadal obowiązujące.

 • Cena wywoławcza: 2 000 000 złotych netto (słownie: dwa miliony złotych 0/00).
 • Wadium: 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/00).
  Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne
  – do dnia 01.07.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus
sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 • Informacji na temat konkursu udziela:
  Aneta Fortuna, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o, tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Końskie_ogłoszenie o konkursie ofert
Końskie_Regulamin Konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty Końskie
załącznik nr 2_zwrot wadium Końskie
załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × three =