gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej
w Katowicach przy ul.
Piotrowickiej nr 77, województwo śląskie.

  • Przedmiot sprzedaży:

prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach, pow. M. Katowice stanowiącej działki gruntu nr 63/33, 63/38, 90/4, obręb 0003, Dz. Ligota o powierzchni łącznej 10 241 m2, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KA1K/00039416/3, KA1K/00009098/8, KA1K/00133218/4;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr X/152/11
Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. działki są przeznaczone w częściach pod następujące funkcje:

– tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej i/lub budownictwa mieszkaniowego (symbol 10 U/M) obejmującą działkę nr 90/4
oraz przeważającą wschodnią część działki nr 63/38,

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 5MN) obejmującą działkę nr 63/33 oraz pozostałe części zachodnie działki nr 63/38.

  • Cena wywoławcza:  8 300 000 złotych netto (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki:
    ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 17.06.2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.

Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Aneta Fortuna, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Katowice_Regulamin Konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty Katowice
załącznik nr 2_zwrot wadium Katowice

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 2 =