gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Imielinie przy ul. Imielińskiej, województwo śląskie.

Przedmiot sprzedaży:
prawo własności nieruchomości położonej w Imielinie, pow. bieruńsko-lędziński stanowiącej działki gruntu nr 191, 192, 1808/193, 1810/190 obręb 0001, Imielin o powierzchni łącznej 20 601 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KA1L/00037692/8;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011r. działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem: 191, 192, 1808/193, 1810/190 posiadają zapis: – dla części działki nr 1810/190, teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej (symbol planu: 2 UMN), częściowo przedmiotowa działka znajduje się w obszarze występowania IV kategorii deformacji terenu (symbol planu STG),

– w części dla działki nr 1810/190 oraz działek o numerach: 191, 192 i 1808/193, tereny zabudowy – mieszkaniowej (symbol planu: 1UMN), przeważająca część działek: 1810/190, 191, 192 i 1808/19,
– tereny dróg publicznych kasy lokalnej (symbol planu: 1KDL1/2), fragment działek o numerach: 1810/190, 191, 192 i 1808/193, tereny dróg publicznych klasy głównej (symbol planu: 1KDG/1), fragment działki nr 108/193 od strony ulicy Imielińskiej,
– część działki nr 1810/190 znajduje się w strefie potencjalnego występowania zalewisk na skutek osiadań górniczych (symbol planu: SZP-2).

Cena wywoławcza: 2 800 000 złotych netto (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 0/00).
Wadium: 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 27.05.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:  Aneta Fortuna – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

załącznik nr 1_ wzór oferty Imielin
załącznik nr 2_zwrot wadium Imielin 
Imielin_Regulamin Konkursu
Imielin_ogłoszenie o konkursie ofert

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 + 11 =