gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej
w Gostyniu przy ul. Ks. F. Olejniczaka, województwo wielkopolskie stanowiącej:

– prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu, powiat gostyński, stanowiącej działki gruntu nr 1529/3, 1532/4, 1532/5, 1532/8, obręb 0001 Gostyń, o łącznej powierzchni 5 380 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem PO1Y/00000042/6 i PO1Y/00000040/2

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu, powiat gostyński, stanowiącej działki gruntu nr 1529/4, 1532/3, 1532/6, 1532/9, 1533, obręb 0001 Gostyń, o łącznej powierzchni 4 046 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem PO1Y/00008812/1 i PO1Y/00000041/9.

Obszar działek zlokalizowany jest na terenie, dla którego nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXI/392/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, działki znajdują się na terenie wielofunkcyjnego centrum miasta.

Dla działek nr 1532/3, 1532/4, 1532/5, 1532/6, 1533, 1532/8 i część działki 1532/2 wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę
(nr 295/2017), która stanowi załącznik do Regulaminu.

  • Cena wywoławcza: 3 600 000 złotych netto (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).
  • Wadium: 360 000 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej
w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki:
    ul. św. Mikołaja 5,
    Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.

Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  • Informacji na temat konkursu udziela:
    Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Gostyń_regulamin konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty
załącznik nr 2_zwrot wadium
załącznik nr 3 _ decyzja powolenia na budowę

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 − 4 =