gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Michała Drzymały, województwo śląskie.

Przedmiot sprzedaży:
prawo własności nieruchomości położonej w Czechowicach – Dziedzicach, pow. bielski stanowiącej działki gruntu nr 3788/1010, 3788/1011, 3788/1014 obręb 0001 CZECHOWICE o powierzchni łącznej 10 851 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KA1P/00074754/6;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. uchwalonym uchwałą nr Xlll/348/01 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2001 r. działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem: 3788/1010, 3788/1011, 3788/1014 zlokalizowane są na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku planu symbolem: 1.2/UC – usługi komercyjne, 1.3/K- komunikacja i transport oraz KX-3/D1/2 – komunikacja kołowa- ulica publiczna.

Cena wywoławcza: 600 000 złotych netto (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00).
Wadium: 60 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 27.05.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela: Aneta Fortuna – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Czechowice-Dziedzice_ogłoszenie o konkursie ofert
Czechowice-Dziedzice_Regulamin Konkursu
załącznik nr 1_ wzór oferty Czechowice-Dziedzice
załącznik nr 2_zwrot wadium Czechowice-Dziedzice

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 + four =