KONKURS OFERT – ZAWIERCIE

KONKURS OFERT – ZAWIERCIE

KONKURS OFERT – ZAWIERCIE

 

Lokalizacja:

woj. śląskie, Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zawierciu pow. zawierciański, w skład której wchodzą działki gruntu nr 16/6 oraz 16/7 obręb 0012 o powierzchni łącznej 25 774 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem CZ1Z/00050552/1 oraz CZ1Z/00050553/8.

Opis:  Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XLIII/473/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 01 października 2002 r.

Działki nr 16/6, 16/7 znajdują się w jednostce planu oznaczonej symbolem U – tereny usług:

  1. Przeznaczenie podstawowe – działalność usługowa
  2. Przeznaczenie dopuszczalne – działalność produkcyjno – składowa, parkingi, garaże oraz zabudowa mieszkaniowa. Dopuszczona działalność produkcyjno – składowa nie może obejmować gromadzenia lub przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i urządzeń, opakowań lub innych materiałów.

W dziale III KW nr CZ1Z/00050553/8 widnieją wpisy dotyczące ustanowionych służebności gruntowych nieodpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 16/7, biegnącej w linii prostej wzdłuż południowej granicy działki nr 16/6, dla każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działek: 16/1, 16/3, 16/4.

Cena wywoławcza: 3 700 000 zł netto (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych netto 0/00).
Wadium: 370 000 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do obowiązku ustanowienia zakazu budowania, prowadzenia i udostępniania w jakiejkolwiek innej formie prawnej na nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży punktów sprzedaży branży „dom i ogród” (DIY).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 12.09.2023 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 11 sierpnia 2023
Podziel się na: