KONKURS OFERT – ZAWIERCIE

KONKURS OFERT – ZAWIERCIE

KONKURS OFERT – ZAWIERCIE

Lokalizacja:

woj. śląskie, Zawiercie,  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo własności nieruchomości położonej w Zawierciu pow. M. Zawiercie, w skład której wchodzą działki gruntu nr 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8 obręb 0012, Zawiercie o powierzchni łącznej 9 177 m2;

Opis:  Nieruchomość zabudowana jest nieczynną stacją paliw (zbiorniki paliw, dystrybutory paliw + sterownik dystrybutorów, stacja propan/butan), budynkiem gastronomicznym, myjnią oraz wiatą. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr LII/499/18 Rady Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2018r. W przyjętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki posiadają oznaczenie 73U – teren zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 5 970 000 zł netto (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych netto).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 18.11.2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 05 października 2022
Podziel się na: