gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Ustce przy ul. Ogrodowej, województwo pomorskie.

Przedmiot sprzedaży:
prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Ustce, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr 1660, 1661/2, obręb 0001, Ustka o powierzchni łącznej 5 741 m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem SL1S/00039444/5 i SL1S/00103897/5;

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 2 058,60 m2 oraz stacją paliw, którą stanowi zadaszona wiata z dystrybutorami wraz z towarzyszącym budynkiem dla obsługi. Teren wokół budynku zagospodarowany – wykonane drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe utwardzone kostką betonową
oraz trawniki. Teren jest oświetlony.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XLIII/377/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tereny Kolejowe”, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 14.U – tereny zabudowy usługowej.

  • Cena wywoławcza: 8 000 000 zł netto (słownie: osiem milionów złotych).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 18.11.2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o. wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela: Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × two =