gallery_top

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego, województwo lubuskie.


Przedmiot sprzedaży:

prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Świebodzinie, stanowiącej działkę gruntu nr 191/9 obręb 0001, 1, o powierzchni 4 255 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem ZG1S/00027554/2;

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXVIII/328/01 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 lutego 2001 r. według którego działka oznaczona nr 191/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem U – teren usług komercyjnych. Na działkach 191/6, 191/7, 191/8 planowana jest budowa retail parku, sklepu branży „dom i ogród” (DIY), stacji paliw.

  • Cena wywoławcza: 1 574 350 zł netto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 0/00).
  • Wadium: 230 000 złotych (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 08.11.2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o. wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela: Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

 

gallery_top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × two =