KONKURS OFERT – SUCHA BESKIDZKA

KONKURS OFERT – SUCHA BESKIDZKA

 

KONKURS OFERT – SUCHA BESKIDZKA

 

Lokalizacja:

woj. małopolskie, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza

 

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej pow. suski, w skład której wchodzi działka gruntu nr 9523/7 o powierzchni 1 295 m2 obręb 0001 Sucha Beskidzka

Opis:  Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym drewnianym dworkiem oficjalistów zamkowych z lat 80 XIX w. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr A-1530/M.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XI/87/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. W przyjętym przez Radę Miasta miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dz. nr 9523/7 położona jest w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 3UCA1 – teren centrum usługowo – administracyjnego.

Cena wywoławcza: 831 000 zł netto (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych netto 0/00).
Wadium: 83 000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 10.11.2023 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.

Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o.

Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 13 października 2023
Podziel się na: