KONKURS OFERT – SIEDLCE

KONKURS OFERT – SIEDLCE

KONKURS OFERT – SIEDLCE

Lokalizacja:

woj. mazowieckie, Siedlce, ul. Sokołowska

Przedmiot sprzedaży:

prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Siedlcach, stanowiącej działki gruntu nr 33/1, 33/2, 33/3, obręb 0020, o łącznej powierzchni 42 635 m2.

Opis: Działki o numerach ewidencyjnych 33/1 i 33/2 są niezabudowane, natomiast na działce nr 33/3 znajduje się niezamieszkany i nieużytkowany budynek mieszkalny o trzech kondygnacjach nadziemnych i powierzchni zabudowy (zgodnie z danymi widniejącymi
w dokumentach geodezyjnych) wynoszącej 134 m2.

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/458/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Północnej Dzielnicy Przemysłowej”. W planie tym działki nr 33/1, 33/2 i 33/3 położone są na obszarze oznaczonym symbolem 8U – teren zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 6 000 000 zł netto (słownie: sześć milionów złotych netto).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

  1. Siedlce – ogłoszenie o konkursie ofert
  2. Siedlce – regulamin konkursu
  3. Siedlce – załącznik nr 1_ wzór oferty
  4. Siedlce – załącznik nr 2_zwrot wadium
  5. Siedlce – załącznik nr 3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_RODO
Dodano: 09 kwietnia 2024
Podziel się na: