KONKURS OFERT – RYDYŁTOWY

KONKURS OFERT – RYDYŁTOWY

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Rydułtowach przy ul. Bema 90, województwo śląskie

 

 

Przedmiot sprzedaży:

 • prawo własności nieruchomości położonej w Rydułtowach pow. wodzisławski, w skład której wchodzi działka gruntu nr 413/24 obręb RYDUŁTOWY GÓRNE o powierzchni 6 946 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem GL1W/00051049/8,

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 1 444 m2, pow. użytkowej 1 340 m2, kubatura 4 560 m3.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr X/69/03 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 czerwca 2003r. W przyjętym przez Radę Miasta Rydułtowy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • działka nr 413/24 występuje w strefie oznaczonej UC o przeznaczeniu podstawowym na cele usług komercyjnych – handlu detalicznego z wyjątkiem targowiskowego, realizowanego w obiektach, których łączna powierzchnia sprzedażowa nie może przekraczać 2000 m2.

Przeznaczenie dopuszczalne terenu UC obejmuje:

 1. usługi wzbogacające i uzupełniające przeznaczenie podstawowe z zakresu:
  a) gastronomii
  b) innych działalności komercyjnych o charakterze centrotwórczym; dojazdy, dojścia, parkingi oraz place manewrowe i rozładunkowe związane z obsługą przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
 2. przewody i urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków
  wynikających z przepisów szczególnych;
 3. zieleń urządzoną.
 • Cena wywoławcza: 2 500 000 złotych netto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 0/00).
 • Wadium: 250 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 29.06.2020 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:
Aneta Fortuna – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

DO POBRANIA:

 

Dodano: 22 maja 2020
Podziel się na: