KONKURS OFERT – RUDA ŚLĄSKA

KONKURS OFERT – RUDA ŚLĄSKA

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU, TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 22.06.2020, TERMIN WPŁATY WADIUM DO DNIA 19.06.2020 R.

 

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 56, województwo śląskie.

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej pow. Miasto Ruda Śląska, w skład której wchodzą działki gruntu nr 2910/119, 2887/121, 2891/121, 2894/121, 2897/121, 1384/15, 2906/119, 2907/119, 2900/123, 2901/123, 2888/121, 2889/121, 2892/121, 2895/121, 2898/121, 1387/15 obręb 0010 HALEMBA o powierzchni łącznej 16 321 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem GL1S/00016686/5, GL1S/00016694/4, GL1S/00016688/9;
  • 1/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1325/35 obręb 0011 KŁODNICA o powierzchni 28 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem GL1S/00025812/4;
  • 5/20 udziału w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2905/119, 2909/119, 2904/123, 1399/15 1322/8, 1397/15 obręb 0010 HALEMBA oraz 0011 KŁODNICA o powierzchni łącznej 873 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem GL1S/00026415/8.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 2 097 m2, pow. użytkowej 1 751 m2, kubatura 13 943 m3.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006r. W przyjętym przez Radę Miasta miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki posiadają następujące oznaczenie: PU1, PU2 – tereny produkcyjno – usługowe, UK1 – z przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne, GP1 – tereny garaży i parkingów.

  • Cena wywoławcza: 6 500 000 złotych netto (słownie: sześć miliony dziewięćset tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 650 000 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 30.03.2020 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:

Aneta Fortuna, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

DO POBRANIA:

 

Dodano: 28 lutego 2020
Podziel się na: