KONKURS OFERT – RABKA ZDRÓJ

KONKURS OFERT – RABKA ZDRÓJ

KONKURS OFERT – RABKA ZDRÓJ

 

Lokalizacja:

woj. małopolskie, Rabka Zdrój, ul.Zakopiańska 48


Przedmiot sprzedaży:

  • prawo własności nieruchomości położonej w Rabce Zdrój, stanowiącej działkę gruntu nr 4693/6 obręb 0001 Rabka Zdrój o powierzchni 10 657 m2.

Opis: Nieruchomość jest niezabudowana, lecz rozpoczęte zostały na niej prace budowlane polegające na budowie: muru oporowego, podbudowie pod płytę posadzki, słupów konstrukcyjnych oraz ścian antresoli budynku, w stanie surowym otwartym bez zadaszenia, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego nr 1064/15 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 17.12.2015 roku. Powyższa decyzja wygasła z mocy prawa z uwagi na przerwanie budowy. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem faktycznym i technicznym nieruchomości oraz przeprowadzić ewentualne badania nieruchomości we własnym zakresie. Istnieje możliwość zapoznania się z analizą techniczną nieruchomości, na miejscu w siedzibie „Krokus” sp. z o.o. w Swadzimiu przy ul. Św. Mikołaja 5.
Decyzją Wojewody z dnia 18 lipca 2022 r. część nieruchomości zostanie wywłaszczona na rzecz inwestycji celu publicznego, polegającego na ,,Rozbiórce, przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: Linii kolejowej wraz z infrastrukturą techniczną’’, według poniższego rysunku i różowej linii przerywanej. W ramach wykonywanej inwestycji zmianie ulegnie organizacja ruchu i przy wyjeździe na przedmiotową nieruchomość, wybudowane zostanie rondo. Na prośbę oferenta istnieje możliwość udostępnienia Decyzji Wojewody.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 28 marca 2001 roku Nr XXX/255/01, działka nr 4693/6 znajduje się na terenach określonych jako „strefa intensywnej zabudowy jednorodzinnej, strefa gospodarki leśnej i środowisk przejściowych, tereny komunikacji”.

Cena wywoławcza: 3 600 000 złotych netto (słownie: trzy miliony szęśćset tysięcy złotych 0/00).
Wadium: 360 000 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 17.02.2023 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z o.o. wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 22 grudnia 2022
Podziel się na: