KONKURS OFERT – PNIEWY

KONKURS OFERT – PNIEWY

„Krokus” sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Pniewach przy ul. Międzychodzkiej, województwo wielkopolskie

 

stanowiącej prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Pniewach, powiat szamotulski, stanowiącej działki gruntu nr 401/1, 404/1, 984/3, 984/4 obręb 001-Pniewy, o powierzchni 6 839 m2, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1A/00059890/2.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy – w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach, zatwierdzoną uchwałą nr LX/376/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy usługowej w zieleni, oznaczonym na rysunku planu symbolem UZP.

W tekście uchwały widnieją m.in. następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

– lokalizacja usług handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2 000 m2,
– maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu,
– minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni terenu przy uwzględnieniu strefy zieleni izolacyjno – krajobrazowej,
– maksymalna wysokość budynku 2 kondygnacje – 10m.

  • Cena wywoławcza: 1 100 000 złotych netto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 25 maja 2020 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Przed złożeniem oferty sugerowane jest przeprowadzenie we własnym zakresie badań geotechnicznych z uwagi na występowanie na przedmiotowej nieruchomości gruntów słabonośnych.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami
zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:

Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

DO POBRANIA:

Dodano: 14 kwietnia 2020
Podziel się na: