KONKURS OFERT – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy al. Gen. W. Sikorskiego, województwo łódzkie

Przedmiot sprzedaży:
– prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącej niewydzieloną część działki ewidencyjnej nr 3/8, obręb 31, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem PT1P/00065631/1; Powierzchnia niewydzielonej części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosić będzie 18 174 m2 (zgodnie ze wstępnym projektem podziału, stanowiącym załącznik nr 4).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 4 569 m2. Teren wokół budynku zagospodarowany – wykonane drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe utwardzone kostką betonową oraz urządzone tereny zielone. Nieruchomość jest oświetlona.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym uchwałą V/64/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dn. 7 kwietnia 2015 r. poz. 1344), działka nr 3/8 obręb 31, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U, 3U, 8KDW.

  • Cena wywoławcza: 7 500 000 zł netto (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o. wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela – Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o., tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Dodano: 26 listopada 2019
Podziel się na: