KONKURS OFERT – LUBIN

KONKURS OFERT – LUBIN

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU, TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 22.06.2020, TERMIN WPŁATY WADIUM DO DNIA 19.06.2020 R.

 

 

 

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lubinie przy ul. Słowiańskiej nr 13, województwo dolnośląskie.

Przedmiot sprzedaży:

  • zabudowana nieruchomości położona w Lubinie, pow. lubiński stanowiącą działki gruntu nr 314/1, 315/2 (własność) oraz 315/1 (UW) obręb 0006, Obręb 6 o powierzchni łącznej 6 380 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem LE1U/00023008/7, LEU1/00004962/3.

    Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 1 798 m2, pow. użytkowej 1 903 m2, pow. całkowitej 2 037 m2, kubatura 13 467 m3.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwalonym przez Radę Miejską w Lubinie uchwałą nr III/3115 z dnia 10.02.2015 r. Zgodnie z ustaleniami planu dz. 314/1 oznaczona jest symbolem 1.KS, 1.KP – teren komunikacji, myjnia samochodowa, natomiast dz. 315/1, 315/2 znajdują się w jednostce planu oznaczonej symbolem 2.MW, U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa.

  • Cena wywoławcza: 7 900 000 złotych netto (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 790 000 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 27.03.2020 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:

Aneta Fortuna , Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o.,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

DO POBRANIA:

Dodano: 25 lutego 2020
Podziel się na: