KONKURS OFERT – LUBACZÓW

KONKURS OFERT – LUBACZÓW

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną w kraju, termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 22.06.2020, termin wpłaty wadium do dnia 19.06.2020 r.

 

 

 

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego, województwo podkarpackie.

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaczowie, pow. lubaczowski, w skład której wchodzą działki gruntu nr 2938/15, 2938/11 oraz 2938/13 (udział 1/7) obręb 0001 Lubaczów o powierzchni łącznej 10 550 m2, dla których Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PR1L/00050677/7, PR1L/00049318/3;
  • prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaczowie, pow. lubaczowski, w skład której wchodzą działki gruntu nr 2947/3, 2946/2 o pow. łącznej 3 095 m2, dla których Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PR1L/00031330/4.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłego dworca PKS o pow. zabudowy 469 m2, pow. użytkowa ok. 602 m2, dwoma budynkami mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 127 oraz 69 m2, dwoma budynkami gospodarczym o pow. zabudowy 11 oraz 71 m2. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubaczowa (uchwała nr 103/XXIX/2001 z dnia 28 września 2001 r. wraz z późniejszymi zm.) ww. działki znajdują się na terenach usług – obsługi komunikacji oraz zaplecza komunikacji i budownictwa (na rys. studium teren oznaczony symbolem 1KS) oraz w niewielkiej części w terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę opisana w Regulaminie konkursu.

  • Cena wywoławcza: 3 200 000 złotych netto (słownie: trzy milionów dwieście tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 320 000 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 0/00).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 30.03.2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:

Aneta Fortuna, Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o.,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

DO POBRANIA:

Dodano: 28 lutego 2020
Podziel się na: