KONKURS OFERT – KUTNO

KONKURS OFERT – KUTNO

 

KONKURS OFERT – KUTNO

Lokalizacja:

woj. łódzkie, Kutno, ul. Żwirki i Wigury

 

 

Przedmiot sprzedaży:

  • Niewydzielona obecnie powierzchnia 10 509 m2, zlokalizowana w Kutnie, pow. kutnowski, która powstawanie z podziału działek ewidencyjnych nr 10/1, 11/4, 12/4, 13, według zamieszczonego wyżej rysunku.

Opis:  Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kutnie Nr 305/XXVI/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej i Oporowskiej, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w przeważającej części na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolem MN2. Przeznaczenie towarzyszące: • Projektowane ulice – dojazdowa (symbol D 1/2) • Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol MU 1) • Projektowane ulice – lokalna (symbol L 1/2) • Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol MN) • Teren zieleni (symbol ZI) • Teren urządzeń elektroenergetycznych (symbol EE).

Cena wywoławcza: 1 450 000 złotych netto (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).
Wadium: 145 000 złotych (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do obowiązku ustanowienia zakazu budowania, prowadzenia i udostępniania w jakiejkolwiek innej formie prawnej na nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży punktów sprzedaży branży „dom i ogród” (DIY).

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 15.12.2022 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 15 listopada 2022
Podziel się na: