KONKURS OFERT – KOŚCIAN

KONKURS OFERT – KOŚCIAN

KONKURS OFERT – KOŚCIAN

 

Lokalizacja:

woj. wielkopolskie, Kościan, ul. Śmigielska

 

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo własności zabudowanej części nieruchomości położonej w Kościanie, powiatkościański, stanowiącej niewydzieloną część działki nr 3941/14, obręb 0001 Kościan, o powierzchni około 1 600 m2 zabudowaną stacją paliw wraz z infrastrukturą oraz budynkiem handlowo – usługowym (kiosk stacji paliw) o powierzchni zabudowy 54 m2.

Opis: Nieruchomość jest w trakcie podziału geodezyjnego. Na działce powstałej w wyniku podziału działki 3941/14 zostanie ustanowiona (istniejącym ciągiem komunikacyjnym) służebność przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu, nieruchomości stanowiącej przedmiot konkursu, do drogi publicznej. Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewydzielona część działki ewidencyjnej nr 3941/14 znajdują się na terenie objętym Uchwałą Rady Miasta Kościana nr XXXIV/348/96 z dnia 1996-12-10 Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana – zmiana 1996 r. dot. terenu przy Śmigielskiej (naprzeciwko CPN, plac cyrkowy i przy CPN), ul. Krótkiej, pomiędzy obwodnicą, torami PKP, a ul. Sierakowskiego (Efli), za obwodnicą, Wały Żegockiego. Teren oznaczony symbolem H19aU – tereny usług nieuciążliwych. 

Cena wywoławcza: 3 440 000 zł netto (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium: 344 000 złotych (trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Smela

Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 17 stycznia 2023
Podziel się na: