KONKURS OFERT – KOLBUSZOWA

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Kolbuszowej przy ul. Sokołowskiej, województwo podkarpackie stanowiącej:

– prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1548/57, obręb 1 Kolbuszowa, o powierzchni 17 438 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod oznaczeniem TB1K/ 00048452/4.

Nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXIII/318/2018 z dn. 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej i innych obiektów działalności gospodarczej – oznaczenie symbolem U.

  • Cena wywoławcza: 2 600 000 złotych netto (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
  • Wadium: 260 000 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
    Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela: Anna Smela – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o, tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Dodano: 26 listopada 2019
Podziel się na: