KONKURS OFERT – KAMIEŃ POMORSKI

KONKURS OFERT – KAMIEŃ POMORSKI

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wysockiego 3, województwo zachodniopomorskie

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim pow. kamieński, w skład której wchodzi działka gruntu nr 201/2 obręb 0002, Kamień Pomorski o powierzchni 4 062 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem SZ1K/00009714/6,
  • prawo własności nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim pow. kamieński, w skład której wchodzi działka gruntu nr 200/2 obręb 0002, Kamień Pomorski o powierzchni 652 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem SZ1K/00016908/5;

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 1 538 m2, pow. użytkowej 1 211 m2, kubatura 7 050 m3.
Krokus sp. z.o.o wynajmuje od Miasta Kamień Pomorski część niezabudowanej działki nr 198 o pow. 81 m2, stanowiącej dojazd do nieruchomości od ulicy J. Wysockiego – oznaczonej kolorem czerwonym na załączonej mapie.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XLVI/592/13 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Pomorski, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem CM – tereny zabudowy śródmiejskiej oraz częściowo na terenie zieleni urządzonej.

  • Cena wywoławcza: 2 000 000 złotych netto (słownie: dwa miliony złotych 0/00).
  • Wadium: 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 13.07.2020 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:
Aneta Fortuna – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

DO POBRANIA:

Dodano: 10 czerwca 2020
Podziel się na: