KONKURS OFERT – CZĘSTOCHOWA

KONKURS OFERT – CZĘSTOCHOWA

KONKURS OFERT – CZĘSTOCHOWA

 

Lokalizacja:

woj. śląskie, Częstochowa, ul. Lipowa 33/39

 

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie pow. częstochowski, w skład której wchodzi działka gruntu nr 41/8 obręb 336 o powierzchni łącznej 14 517 m2;

Opis:  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 1 945,00 m2, pow. użytkowej 1 879,00 m2.
Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR 263.XX.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 8 300 000 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych netto).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 17.02.2023 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Maciej Kaźmierczak
Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z.o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 22 grudnia 2022
Podziel się na: