KONKURS OFERT – BYDGOSZCZ

KONKURS OFERT – BYDGOSZCZ

KONKURS OFERT – BYDGOSZCZ

Lokalizacja: woj. kujawsko – pomorskie, Bydgoszcz, ul. Magnuszewska

Przedmiot sprzedaży:

  •  prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działki gruntu nr 1/21, 1/27, obręb 0481, o powierzchni 6 343 m2;

 

Opis: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 2 120 m2. Teren wokół budynku zagospodarowany – wykonane drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe utwardzone kostką betonową oraz trawniki. Teren jest oświetlony.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/315/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Chemik”, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3.UC-U – teren rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, zabudowy usługowej oraz symbolem 06.KD-W – teren drogi wewnętrznej.

Cena wywoławcza: 5 200 000 zł netto (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych).
Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki, ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto „Krokus” sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu. Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku „Krokus” sp. z.o.o. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela:
Anna Czajka – Smela
Dział Komercjalizacji spółki
IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o
tel. (61) 655 29 27, 519 502 661.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Dodano: 13 czerwca 2022
Podziel się na: