KONKURS OFERT – BIAŁA PODLASKA

KONKURS OFERT – BIAŁA PODLASKA

KROKUS sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 33, województwo lubelskie

Przedmiot sprzedaży:

  • prawo własności nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej pow. M. Biała Podlaska, w skład której wchodzą działki gruntu nr 3347/4, 3347/2 obręb 0001 OBRĘB 1 o powierzchni łącznej 5 168 m2, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem LU1B/00102911/5,
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej pow. M. Biała Podlaska, w skład której wchodzą działki gruntu nr 1043/2, 1043/4 obręb 0001 OBRĘB 1 o powierzchni łącznej 4 004 m2, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem LU1B/00001981/8.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym branży spożywczej o pow. zabudowy 2 083 m2, pow. użytkowej 2 271 m2, kubatura 14 850 m3.
Nieruchomość jest objęta umową najmu na czas określony do dnia 28.08.2026 r. Warunkiem sprzedaży jest rozwiązanie w/w umowy.

Działki nr 1043/4, 3347/2, 3347/4 położone są na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXXVI/116/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 21 kwietnia 2010 roku w/w działki, znajdują się na terenach usługowych. Na terenach tych wskazana jest ponadto możliwość lokalizowania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska obejmującego teren „CENTRUM” działka nr 1043/2 znajduje się na terenach komunikacyjnych, ulice dojazdowe, oznaczonych na planie symbolem 60 KUD.

  • Cena wywoławcza: 7 800 000 złotych netto (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych 0/00).
  • Wadium: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

Do ceny ustalonej w konkursie zostanie doliczony podatek w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne – do dnia 13.07.2020 r. do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na konto Krokus sp. z.o.o wskazane w regulaminie konkursu oraz złożenie oferty zakupu w terminie i formie określonej w regulaminie konkursu.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania środków na rachunku Krokus sp. z.o.o.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, który wygrał konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w regulaminie konkursu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w regulaminie konkursu.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji na temat konkursu udziela:

Aneta Fortuna – Dział Komercjalizacji spółki IMMO Muszkieterowie Polska sp. z o.o,
tel. (61) 655 29 27, 797 609 011.

DO POBRANIA:

Dodano: 22 maja 2020
Podziel się na: